Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω...

του Θοδωρή Σκυλακάκη*

Για να "εορταστεί" με την ευκαιρία της ημέρας ο "ηρωικός" γερμανικός αγώνας κατά του μαύρου χρήματος – και καθώς η Ζήμενς επαναλαμβάνει πλέον τις κερδοφόρες δραστηριότητές της με το ελληνικό κράτος μετά τη συμφωνία που ψήφισαν τα ελληνικά κυβερνητικά κόμματα που είχαν κατηγορηθεί ως παραλήπτες του μαύρου χρήματος- "δώρο" στους αναγνώστες της σελίδας σήμερα ολόκληρη η έκθεση του ΟΟΣΑ για τη μεταχείριση από τη Γερμανία του θέματος της δωροδοκίας ξένων αξιωματούχων.

Για όσους δεν έχουν το χρόνο να διαβάσουν όλο το κείμενο και να διατρέξουν τις γραφειοκρατικές του λεπτομέρειες παραθέτω ένα μόνο μικρό απόσπασμα της έκθεσης του ΟΟΣΑ σε δική μου μετάφραση:
" 134. Με βάση την παράγραφο 153α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο δράστης μπορεί να κατ’ αρχήν εξαιρεθεί από τη δίωξη όποτε το "δημόσιο συμφέρον" δεν απαιτεί πλέον τη δίωξη της υπόθεσης. Ο δράστης, που πρέπει να συναινέσει στη διαδικασία, αποκτά κάποιες υποχρεώσεις π.χ. να αποζημιώσει για την ζημιά, πληρώνοντας κάποια χρήματα στο ταμείο του δημοσίου (ένα "άτυπο πρόστιμο") ή σε ένα φιλανθρωπικό οργανισμό κ.λπ. Η Γερμανία υπογραμμίζει ότι οι υποχρεώσεις αυτές ισοδυναμούν με κυρώσεις.
135. Οι κύριοι εξεταστές (σ.σ. του ΟΟΣΑ) έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες το άρθρο 153α μπορεί να εφαρμοστεί, λόγω της συχνής χρήσης στο κλείσιμο υποθέσεων στη Γερμανία μετά τη Φάση 2 (σ.σ. εφαρμογής της συνθήκης του ΟΟΣΑ κατά της δωροδοκίας ξένων αξιωματούχων). Σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από τις γερμανικές αρχές, προκύπτει ότι μεταξύ του 2006 και του 2010 χρησιμοποιήθηκε σε 35 περιπτώσεις από τις 69, δηλαδή σε πάνω από το 50% των περιπτώσεων (σ.σ. δωροδοκίας ξένων αξιωματούχων). Ενώ οι συμφωνίες αυτές θεωρητικώς είναι διαθέσιμες μόνο όταν το "δημόσιο συμφέρον" δεν απαιτεί πλέον τη δίωξη της υπόθεσης, το υψηλό αυτό ποσοστό απεικονίζει ότι η έννοια του "δημοσίου συμφέροντος" στη δίωξη μπορεί να επηρεαστεί από ένα αριθμό παραγόντων ιδίως όταν αφορά τη δωροδοκία ξένων αξιωματούχων."
Κοινώς πολύ ενοχλούνται με το μαύρο χρήμα ...των άλλων, αλλά με το δικό τους μπορούν να δείξουν μεγάλη κατανόηση. Ακόμα και όταν πηγαίνει για να συντηρήσει τη διαφθορά πολιτικών και κομμάτων σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης, όπως η Πορτογαλία και η Ελλάδα! 

Ακολουθεί για όσους θέλουν δεύτερη ανάγνωση και το αγγλικό απόσπασμα
«134. Pursuant to section 153a CCP, the offender may be provisionally exempted from prosecution where the “public interest” no longer requires the prosecution of the case. The offender, who must consent to the procedure, becomes subject to certain obligations e.g. compensating for the damage, paying a certain amount of money to the Treasury (“informal fine”) or to a charitable organisation etc. Germany underlines that these obligations are tantamount to sanctions.
135. The lead examiners paid special attention to the conditions under which section 153a CCP can be applied, due to its frequent use in the settlement of cases in Germany since Phase 2. According to data provided by the German authorities, it emerges that between 2006 and 2010, it was used in 35 cases out of 69, i.e. in over 50% of cases. While such settlements are theoretically only available where the “public interest” no longer requires the prosecution of the case, this high proportion illustrates that the notion of “public interest” in prosecution can be mitigated by a number of factors in particular as it applies to foreign bribery.»

*από την σελίδα του ευρωβουλευτή και μέλους της ΚΕ της Δράσης, στο facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θέλετε να βάλετε ενεργό link στο σχόλιό σας; BlogU

Σχόλια