Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2 σε 63 προτάσεις

Συμπυκνωμένες οι βασικές προτάσεις του μνημονίου 2
Μια χρήσιμη περίληψη για όσους θέλουν να το διαβάσουν και δεν μπορούν και για όσους θέλουν ολόκληρη την εικόνα και όχι μόνο ότι τους προσφέρουν τα ...έγκριτα ΜΜΕ


από τον Στέφανο Παπανίκο*
 1. Αποκρατικοποιήσεις
 2. Αυξήσεις 25% στα τιμολόγια του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
 3. Εξάλειψη φορολογικών απαλλαγών και προνομίων, μείωση φορ.συντελεστών
 4. Αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών
 5. Ποινική δίωξη και δέσμευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων για φορολ. οφειλές
 6. Φορολ.έλεγχος φυσ.προσώπων υψηλού πλούτου και ελευθ.επαγγελματιών
 7. Κλείσιμο 200 εφοριών
 8. Πληρωμή με τραπ.εμβάσματα στις εφορίες για απελευθέρωση προσωπικού
 9. Δημοσίευση στο διαδίκτυο της απόδοσης των εφοριών
 10. Μονάδα οικ.επιθεωρητών για έλεγχο φοροεισπρακτόρων
 11. Ετήσιος έλεγχος περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον 200 εφοριακών
 12. Εκ περιτροπή μετακίνηση διευθυντών εφοριών
 13. Σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς
 14. Αντικατάσταση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με απλούστερη νομοθεσία
 15. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές από δημοσίους οργανισμούς
 16. Μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις
 17. Μείωσης των θέσεων στο δημόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάμεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015.
 18. Η συνολική είσοδος στις επαγγελματικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) ελαττώνεται
 19. 15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012
 20. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοσίων προμηθειών
 21. Υιοθέτηση δεσμεύσεων Εμπιστευτικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία
 22. Ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων, μείωση του συνολικού λειτουργικού και Μισθολογικού κόστους,(τουλάχιστον κατά 30%) στο νέο ενιαίο ταμείο
 23. Μείωση στις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις με σκοπό την εξάλειψη των ελλειμμάτων
 24. Μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης
 25. Εντοπισμός των ταμείων στα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και αναπροσαρμογή των πληρωμών
 26. Μείωση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012
 27. Προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων.
 28. Μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων σε κάτω από 15%
 29. Μείωση περιθωρίων κέρδους των χονδρεμπόρων φαρμάκων σε κάτω του 5%
 30. Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία
 31. Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας (ΕΓΣΣΕ) θα μειωθούν 22%
 32. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι μισθοί που ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ θα μειωθούν κατά 32%
 33. Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόμου και των συλλογικών συμβάσεων που προβλέπουν αυτόματες αυξήσεις μισθών, περιλαμβανομένων εκείνων περί ωριμάνσεων.
 34. Καταργούνται οι όροι περί μονιμότητας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σε συμβάσεις εργασίας.
 35. Μειώση των κοινωνικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες
 36. Κλείσιμο φορέων ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούν προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ)
 37. Κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι, κέντρα φυσιοθεραπείας, Λογιστές και φοροτεχνικοί, Μεσίτες ακινήτων, κλπ)
 38. Δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης των παρακάτω πληροφοριών: ετήσιες λογιστικές καταστάσεις, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσά των ισχυουσών εισφορών, στατιστικά και συνολικά δεδομένα σχετικά με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, παράπονα που έχουν κατατεθεί από καταναλωτές
 39. Κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου
 40. Ορισμός προκαταβαλλόμενου ποσού για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου
 41. Ορισμός των εισφορών των δικηγόρων και των μηχανικών προς τις επαγγελματικές τους οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονται από τα επαγγέλματα.
 42. Καταργείται υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών
 43. Αναθεώρηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις εξαγωγές
 44. Άρση της απαίτησης δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες στην περίπτωση εταιριών με δικτυακό τόπο.
 45. Οι έμποροι λιανικής να μπορούν να πωλούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές
 46. Να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων
 47. Απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και των αδειών λειτουργίας
 48. Δημιουργία πλήρους κτηματολογικού μητρώου και κτηματολογικών γραφείων αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το 2020.
 49. Νομοθεσία προκειμένου να απλουστευθεί και να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τις πολεοδομικές διαδικασίες
 50. Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα.
 51. Νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων
 52. Απελευθέρωση ΚΤΕΛ με το κόστος των αδειών να μην υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος
 53. Άρση των εμποδίων εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και της τιμής των νέων αδειών)
 54. Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε φορέα που θα το μισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις μέσω διαγωνισμών
 55. Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ
 56. Υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας "Ήλιος"
 57. Διακοπής της αναλογικής αναμετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013
 58. Διαγωνισμός για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για αναμετάδοση.
 59. Εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 60. Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, εξαλείφοντας τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις και διευκολύνοντας τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.
 61. Διαγραφή υποθέσεων σε αδράνεια από τα μητρώα των δικαστηρίων
 62. Απαλλαγή των δικαστών από μη δικαστικές εργασίες, όπως η προσημείωση ακίνητης περιουσίας, η σύσταση και η λύση νομικών προσώπων και οι συναινετικές/εκούσιες αιτήσεις οικογενειακού δίκαιου
 63. Επιβολή προθεσμιών για τις δικαστικές διαδικασίες, ιδίως για τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων και τις υποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης χρεών και αφερεγγυότητας.
*δημοσιεύτηκε στο fb

5 σχόλια:

 1. ωραια επιτομή!
  Πλεον οι υποστηρικτές του μνημονίου δεν έχουν δικαιολογία ότι δήθεν δεν το διάβασαν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αντί για όλα αυτά τα δυσάρεστα γιατί δεν ρίχνουν 30 δις (όπως είπε ο ηγέτης της επανάστασης) στην αγορά να τελειώνουμε.

  Κάθε χρόνο.

  Με τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

  Δεν νομίζω ότι οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα έχουν αντίρρηση.

  Με αυτό τον τρόπο, θα έχουν την ευκαιρία να εξοφλήσουν τα γραμμάτια που μας οφείλουν, για την συμβολή των προγόνων μας στον δυτικό πολιτισμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. @minority opinion

  Εχει ηδη δημιουργηθει
  η διεθνής κίνηση “ένα σεντ την λέξη για να σώσουμε την Ελλάδα!”
  Η ιδέα για την ως άνω λύση για να σωθεί η Ελλάδα από το χρέος της, είχε προταθεί αρχικά από Γερμανίδα συγγραφέα και ιστορικό των μαθηματικών και της φυσικής, η οποία μετά τα επιτιμητικά δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου για την Ελλάδα, ζήτησε να επιβληθεί έκτακτος, πολιτιστικός φόρος για τη δημοσιονομική διάσωση της Ελλάδας με το σύνθημα “5 σεντ τη λέξη για να σώσουμε την Ελλάδα!” Η εν λόγω γερμανίδα, έχει διδάξει σε γερμανικά και γαλλικά πανεπιστήμια, έχει εκδώσει λογοτεχνία, γνωρίζει – από πολλά ταξίδια της την τελευταία δεκαετία – την Ελλάδα και τώρα εξεγέρθηκε, εκδίδοντας ένα μικρό βιβλίο.
  
Αφορμή για τη δημόσια τοποθέτηση αποτέλεσε ο ενοχλητικός…τόνος των δημοσιευμάτων για την Ελλάδα. Άλλωστε, το ζήτημα δεν είναι να επισημανθούν οι αδυναμίες της ελληνικής δημοσιονομικής πολιτικής αλλά να βρεθούν πάσει θυσία λόγοι, ώστε να σωθεί η Ελλάδα, την οποία θεωρεί πολύτιμη ως κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το δεύτερο ζητούμενο της συγγραφέως ήταν να συμμαζευτούν οι γερμανικές γραφίδες, που με τόσο “δασκαλίστικο” ύφος έσπευσαν να καταδικάσουν την ελληνική πρακτική και νοοτροπία. Υπενθύμισε πως δίπλα στην αφελώς απροκάλυπτη ελληνική διαφθορά – τη «δημοκρατική διαφθορά», όπως την αποκαλεί – βρίσκεται η μεγαλόσχημη και υποκριτική διαφθορά της γερμανικής οικονομίας αλλά και της πολιτικής. Η φιλέλλην Γερμανις τα έκανε όλα αυτά διότι απλά «είναι μια μορφωμένη Γερμανίδα που της “πάτησαν τον κάλο”, επειδή της πρόσβαλλαν την Ελλάδα».

  Γι΄ αυτό, πρότεινε την επιβολή – σε ευρωπαϊκό επίπεδο – ενός μηδαμινού, συμβολικού πολιτιστικού φόρου: όποιος χρησιμοποιεί σήμερα ελληνικές λέξεις, να πληρώνει πέντε «ευτελή» λεπτά του ευρώ ανά λέξη. Δηλαδή, μόλις ο Γερμανός πει Idee, μόλις ο Γάλλος προφέρει ide ή ο Άγγλος ξεστομίσει idea, να κατακυρώνονται αμέσως 5 σεντ στο ελληνικό δημόσιο ταμείο. Το ίδιο για τις λέξεις ψυχή, ψυχανάλυση και ψυχοπαθολογία, δημοκρατία και πολιτική, μουσείο, Ευρώπη και ευρώ κ.ο.κ.

  Η ιδέα αγκαλιάσθηκε παγκοσμίως (στην αναζήτηση google περίπου 77.960.000 αποτελέσματα (1,37 δευτερόλεπτα) ), ενώ ενθουσιασμένοι Έλληνες ακτιβιστές, αναγνωρισμένοι, μέτριοι και αρχάριοι ποιητές, λογοτέχνες και διανοούμενοι, επιστήμονες απασχολούμενοι, υποαπασχολούμενοι, και άνεργοι, φοιτητές , διδάσκαλοι και καθηγητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, συνέστησαν το ελληνικό παράρτημα της κίνησης . Για λόγους ύφεσης σε πολλές χώρες της Ε.Ε., το ελληνικό παράρτημα εισηγήθηκε τελικά να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο “ένα σεντ την λέξη να σώσουμε την Ελλάδα!”, το οποίο έγινε αμέσως αποδεκτό. Έτσι οι Γερμανοί -που είναι ιδιαίτερα τσιγκούνηδες -και άλλοι ανάλογοι λαοί δεν θα έκλεβαν λέξεις, ενώ φτωχότεροι λαοί (Ισπανοί, Πορτογάλοι, λαοί της Ν. Αμερικής κ.λ.π.) θα μπορούσαν να συνεισφέρουν και αυτοί χωρίς πρόβλημα.

  Με πάθος, εμμονή, αλλά και έκδηλη χαρά, η φιλέλλην Γερμανις υπολογίζει στο παγκόσμιο γραφείο της κίνησης, τα χρήματα που κατατίθενται στο άδειο ελληνικό δημόσιο ταμείο (που είχε αδειάσει εκτός των άλλων η Siemens και άλλες γερμανικές εταιρείες). Μάλιστα, είναι απόλυτα πεπεισμένη ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί οφείλουν αυτόν το φόρο στην Ελλάδα, χωρίς τα πνευματικά και επιστημονικά επιτεύγματα της οποίας δε θα υπήρχε σήμερα ούτε ευρωπαϊκός πολιτισμός, ούτε ευρωπαϊκή τεχνολογία, ούτε τα αεροπλάνα θα κινούνταν, ούτε τα πλοία θα έσχιζαν τα πελάγη!

  Αφωτιστος Φιλελλην

  ΥΓ Μονον που πρεπει να δωσουμε 10% στους απογονους των Φοινικων, απο τους οποιους πηραμε το αλφαβητο τους και το τροποποιησαμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. 1. Τελικά, όταν υπάρχει θέληση υπάρχει τρόπος.

  2. Το πρόβλημα με την Siemens, Bosch κλπ δεν είναι τόσο οι μίζες, όσο το γεγονός ότι διέφθειρε μια γενιά αγνών νέων ελλήνων πολιτικών και "υπηρεσιακών παραγόντων", για να πουλήσουν τα δεύτερης διαλογής προιόντα τους, τα οποία ως γνωστόν, χωρίς μίζες δεν μπορούν να πουληθούν σε καμμιά χώρα του κόσμου.

  3. Θα τους δώσουμε το 10% σε ομόλογα ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τα χειρότερα στα μνημόνιο είναι αυτό περί μειώσεις μισθών, δεν γίνετε χωρίς χρήματα στα χέρια των πολιτών να κινηθεί η αγορά... όσο για τα υπόλοιπα μπορών να πω ότι σε ένα βαθμό τα χρειαζόμαστε γιατί το είχαν παραξεφτιλίσει με τα πελατειακά τους οι κυβερνήσεις στη σύγχρονη ιστορία μας...

  Όσο για το “ένα σεντ την λέξη για να σώσουμε την Ελλάδα!” το έμαθα απο την πρώτη στιγμή άλλα όπου και να το συναντήσω το ξαναδιαβάζω και το επανεπικροτώ...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θέλετε να βάλετε ενεργό link στο σχόλιό σας; BlogU