Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Η #CETA χωρίς παρωπίδες: oι επιπτώσειςCETA ή αλλιώς Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Τα τέσσερα αρχικά που βλέπουμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τις τελευταίες ημέρες. Mελέτη του Πανεπιστημίου Tufts, που παρουσιάζει το tvxs.gr, δείχνει ότι αν εφαρμοστεί η CETA, αυτό θα σημαίνει 230.000 χαμένες θέσεις εργασίας έως το 2023. Από αυτές οι 200.000 θα είναι στις χώρες τις ΕΕ. Το κέρδος των επιχειρήσεων θα αυξηθεί από 0,66% έως και 1,76%, αλλά την ίδια ώρα οι μισθοί των εργαζομένων θα συμπιεστούν από 316 – 331 ευρώ στην ΕΕ. Το ΑΕΠ θα μειωθεί από 0,49% έως και 0,96% ενώ θα ανοίξει η πόρτα στο μη βιώσιμο χρέος.
Η έρευνα που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο για την Παγκόσμια Ανάπτυξη και το Περιβάλλον του Πανεπιστημίου Tufts τονίζει ότι η CETA αποβλέπει στην περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του εμπορίου, των επενδύσεων και άλλων τομέων της κοινωνίας που μέχρι στιγμής προστατεύονται από τον ανταγωνισμό της αγοράς. «Κατά συνέπεια, η CETA είναι κάτι περισσότερο από μια απλή «εμπορική συμφωνία» και πρέπει να εξετάζεται σε όλη της την περιπλοκότητα, χωρίς παρωπίδες», προσθέτει.
Μια εναλλακτική αξιολόγηση για τη CETA
Οι υπέρμαχοι της CETA υπογραμμίζουν την προοπτική της μεγαλύτερης αύξησης του ΑΕΠ λόγω της αύξησης των όγκων του εμπορίου και των επενδύσεων. Aπό τις επίσημες προβλέψεις προκύπτει αύξηση του ΑΕΠ έως και 0,08% για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 0,76% για τον Καναδά. Είναι όμως πραγματικά έτσι;
Γιατί, σύμφωνα με τη μελέτη του Πανεπιστημίου Tufts, όλες αυτές οι προβλέψεις πηγάζουν από ένα και μόνο μοντέλο των εμπορικών ανταλλαγών, το οποίο υποθέτει πλήρη απασχόληση και κανέναν αρνητικό αντίκτυπο της κατανομής εισοδημάτων σε όλες τις χώρες, αποκλείοντας τους μεγάλους κινδύνους της βαθύτερης φιλελευθεροποίησης.
«Αυτή η έλλειψη διανοητικής πολυμορφίας και ρεαλισμού που συσκοτίζει την αντιπαράθεση γύρω από τα υποτιθέμενα οικονομικά οφέλη της CETA επιβάλλει μια εναλλακτική αξιολόγηση που να βασίζεται σε ορθότερες παραδοχές ως προς την κατάστρωση των μοντέλων» τονίζει σχετικά η μελέτη.
Οι ερευνητές του Tufts, όπως εξηγούν πραγματοποίησαν εναλλακτικές προβλέψεις των οικονομικών επιπτώσεων της CETA χρησιμοποιώντας το Παγκόσμιο Μοντέλο Πολιτικής (GPM) των Ηνωμένων Εθνών. «Όταν συνεκτιμηθούν οι αλλαγές στην απασχόληση και στην κατανομή του εισοδήματος, καθώς και το γεγονός ότι η CETA είναι κάτι περισσότερο από μια απλή εμπορική συμφωνία παλαιού τύπου, τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι πολύ διαφορετικά» σημειώνουν. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η CETA θα επιφέρει ανεργία, ανισότητα, απώλειες ευημερίας και μείωση των ενδοενωσιακών εμπορικών ανταλλαγών.
Πιο συγκεκριμένα: 
  • Η CETA θα οδηγήσει σε ενδοενωσιακή εκτροπή των εμπορικών ανταλλαγών. Το εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας μπορεί να βελτιωθούν, αλλά αυτό θα γίνει σε βάρος του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών της ΕΕ.
  • Η CETA θα οδηγήσει σε μείωση του μεριδίου εισοδήματος που προέρχεται από την εργασία. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούνται από την CETA σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους θα αυξήσουν το μερίδιο του εθνικού εισοδήματος που προκύπτει από το κεφάλαιο, μειώνοντας το μερίδιο που προκύπτει από την εργασία. Έως το 2023, το μερίδιο των κερδών θα έχει αυξηθεί κατά 1,76% και κατά 0,66% στον Καναδά και την ΕΕ, αντιστοίχως, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση στο μερίδιο της εργασίας. Η CETA θα οδηγήσει σε συμπίεση των μισθών. Έως το 2023, οι εργαζόμενοι θα έχουν χάσει μέσες ετήσιες αυξήσεις αποδοχών ύψους 1776 ευρώ στον Καναδά και μεταξύ των 316 ευρώ και 331 ευρώ στην ΕΕ, ανάλογα με τη χώρα. Οι χώρες με υψηλότερα μερίδια εισοδήματος από την εργασία και μεγαλύτερη ανεργία, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, θα υποστούν την πιο έντονη συμπίεση μισθών.
  • Η CETA θα οδηγήσει σε καθαρές απώλειες δημόσιων εσόδων. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούνται μέσω της CETA στις κυβερνήσεις από διεθνείς επενδυτές, και ο συρρικνούμενος χώρος πολιτικής για την υποστήριξη των εγχώριων επενδύσεων και της παραγωγής θα μειώσει τα δημόσια έσοδα και τις αντίστοιχες δαπάνες.  Τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα θα αυξηθούν επίσης ως ποσοστό του ΑΕΠ σε κάθε χώρα της ΕΕ, ωθώντας τα δημόσια οικονομικά πιο κοντά στα όρια που έχουν τεθεί από τη συνθήκη του Μάαστριχτ ή και πέρα από αυτά.
  • Η CETA θα οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας. Έως το 2023, περίπου 230.000 θέσεις εργασίας θα χαθούν στις χώρες της CETA, από τις οποίες 200.000 στην ΕΕ και ακόμη 80.000 στον υπόλοιπο κόσμο, επιδεινώνοντας τον αυξανόμενο λόγο εξαρτώμενων ατόμων (τον μέσο αριθμό ατόμων που συντηρούνται από μία θέση εργασίας).
  • Η CETA θα οδηγήσει σε καθαρές απώλειες από πλευράς ΑΕΠ. Καθώς οι επενδύσεις και η ζήτηση από το εξωτερικό παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, οι συνολικές μειώσεις της ζήτησης που θα προκληθούν από την αύξηση της ανεργίας θα πλήξουν επίσης την παραγωγικότητα και θα προκαλέσουν σωρευτικές απώλειες ευημερίας που θα ανέρχονται σε 0,96% και 0,49% του εθνικού εισοδήματος στον Καναδά και στην ΕΕ, αντίστοιχα. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο  (-0.23%) και η Γερμανία (-0.37%) θα πληγούν λιγότερο, η Γαλλία (-0.65%) και η Ιταλία (-0.78%) θα χάσουν περισσότερα από άλλες χώρες της ΕΕ (-0.53%).
Η μελέτη καταλήγει σε δυο βασικά γενικά συμπεράσματα: 
  • Πρώτον, ποσοτικές μελέτες οι οποίες εκ κατασκευής αγνοούν αποδεδειγμένους κινδύνους που συνδέονται με τη γενικευμένη φιλελευθεροποίηση, δεν αποτελούν επαρκή βάση προκειμένου να ενημερωθούν οι παράγοντες χάραξης πολιτικής για τις οικονομικές συνέπειες της CETA. Για να εξευρεθούν ουσιαστικές ενδείξεις ως προς τις πιθανές συνέπειες της CETA απαιτούνται εναλλακτικές προσεγγίσεις στην κατάστρωση μοντέλων, οι οποίες αναγνωρίζουν τους κινδύνους της βαθύτερης φιλελευθεροποίησης και μπορούν να ποσοτικοποιήσουν τον αντίκτυπο και το κόστους τους.
  • Δεύτερον, η επιδίωξη της τόνωσης των εξαγωγών ως υποκατάστατο της εγχώριας ζήτησης δεν αποτελεί βιώσιμη αναπτυξιακή στρατηγική για την ΕΕ ή για τον Καναδά. Στο τρέχον περιβάλλον υψηλής ανεργίας και χαμηλής ανάπτυξης, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με μείωση του κόστους της εργασίας δεν μπορεί παρά να βλάψει την οικονομία. Εάν οι παράγοντες χάραξης πολιτικής υιοθετούσαν τη CETA και ακολουθούσαν αυτή την οδό, πολύ σύντομα θα έμεναν με μία μόνο επιλογή προκειμένου να αναζωπυρώσουν τη ζήτηση μπροστά στις αυξανόμενες κοινωνικές εντάσεις: να αυξήσουν τον ιδιωτικό δανεισμό, ενδεχομένως μέσω χρηματοοικονομικής χαλάρωσης των ρυθμίσεων, ανοίγοντας την πόρτα στο μη βιώσιμο χρέος και την χρηματοοικονομική αστάθεια. Αντί να επαναλάβουν τα ίδια σφάλματα του παρελθόντος, οι παράγοντες χάραξης πολιτικής πρέπει αντίθετα να τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα με συντονισμένη και μακρόχρονη στήριξη των εισοδημάτων των εργαζομένων και να αναζητήσουν τρόπους προκειμένου να δρομολογηθεί μια απολύτως απαραίτητη κοινωνικο – οικολογική μετάβαση.
Συνοψίζοντας, η CETA δεν θα οδηγήσει μόνο σε οικονομικές απώλειες αλλά επίσης σε αύξηση της ανεργίας και της ανισότητας, με αρνητικές συνέπειες για την κοινωνική συνοχή σε ένα ήδη περίπλοκο και ευμετάβλητο πολιτικό περιβάλλον.
Δείτε την έρευνα: Ποιο θα είναι το μέλλον της CETA;
Η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά αναμενόταν να κυρωθεί αυτή την εβδομάδα. Οι 28 χώρες της ΕΕ είχαν συμφωνήσει στην υπογραφή της, ωστόσο, το Βέλγιο τελικά δεν μπορεί την υπογράψει. Η κυβέρνηση της χώρας χρειάζεται την έγκριση των πέντε περιφερειακών Κοινοβουλίων για να προχωρήσει και η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Βαλονίας την απορρίπτει. 
Ο Βέλγος πρωθυπουργός σήμερα ενημέρωσε επίσημα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι η χώρα του δεν υπογράφει τη συμφωνία. Σημείωσε, ωστόσο, ότι το Βέλγιο θα συνεχίσει το διάλογο και πρόσθεσε «είναι πολύ νωρίς να πούμε ότι η CETA έχει πεθάνει».
από το tvxs

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Μα γιατί δεν έρχονται οι επενδυτές;

 Το ζήτημα είναι: μπορεί να κάνει κάτι η ελληνική πλευρά; Πολίτες, επιχειρήσεις και ηγεσία; Ναι, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης μπορεί να αναχθεί η εργασία και η επιχειρηματικότητα σε στρατηγικό στόχο. 
Μάλιστα στο σκοπό αυτό μπορεί να συνταχθεί ένα ευρύτατο μέτωπο που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αδύνατο να υπάρξει:
Εργαζόμενοι, άνεργοι, μικρές και μεγάλες - με εξαίρεση τις αμιγώς εξαγωγικές- επιχειρήσεις έχουν κοινό συμφέρον να σταματήσουν την εσωτερική υποτίμηση. 
του Κώστα Παπαπαναγιώτου*

Γιατί υπάρχει αυξημένη αβεβαιότητα, γιατί το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον είναι ασταθές γιατί δεν έχουμε μπει ακόμα στην ποσοτική χαλάρωση, γιατί έχουμε ισχυρά συνδικάτα, γιατί έχουμε κατρακυλήσει μερικές θέσεις στον πίνακα της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, γιατί, γιατί… Γνωστά και χιλιοειπωμένα. Όμως, μήπως μας ξεφεύγει κάτι;

Οι επενδυτές, αναζητούν μια σχέση ρίσκου - απόδοσης που να τους ικανοποιεί. Συζητάμε για τον υψηλό κίνδυνο που τους αποτρέπει, αλλά δεν εξετάζουμε την περίπτωση του γνώστη της ελληνικής αγοράς, εκείνου που πρόθυμα θα δεχόταν να επενδύσει αρκεί να έχει το ανάλογο κέρδος. Πώς θα μπορούσαμε, όμως, να το υπολογίσουμε αυτό, αφού κανένα κέρδος δεν μοιάζει ικανοποιητικό για έναν καπιταλιστή όταν υπάρχει δυνατότητα για κάτι περισσότερο; Ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τη συνθήκη μεγιστοποίσης του κέρδους, τη μεγαλύτερη δυνατή διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής αγοράς.

Τι πρόκειται να πουλήσει; Προϊόντα και υπηρεσίες. Οι τιμές τους είναι λίγο πολύ γνωστές, με προβλέψιμες αποκλίσεις και - καθώς οι μεγαλύτερες μειώσεις έχουν ήδη συμβεί- μπορεί κανείς με σχετική ασφάλεια να υπολογίσει την ελάχιστη δυνατή τιμή. Άρα το «ταβάνι» των τιμών μπορεί να θεωρηθεί γνωστό. Ας δούμε το κόστος.

Τι πρόκειται να αγοράσει; Εργατική δύναμη, επιχειρήσεις, brand names, γη, πρώτες ύλες. Οι πρώτες ύλες είναι συνήθως εισαγόμενες οπότε οι τιμές τους καθορίζονται εξωγενώς και δεν επηρεάζουν τον υπολογισμό αυτό. Μένει να δούμε αν οι τιμές των άλλων συντελεστών είναι οι ελάχιστες δυνατές. Με άλλα λόγιατο ερώτημα που απασχολεί τον δυνητικό επενδυτή είναι «αν η αγορά έχει πιάσει πάτο». Καθώς δεν υπάρχει απόλυτο όριο, πώς το καταλαβαίνει κανείς αυτό; Απλώς από κάποιο σημείο και μετά οι τιμές των συντελεστών παραγωγής παύουν να πέφτουν και αρχίζουν να αυξάνουν. Εκ των υστέρων αντιλαμβάνομαστε ότι το σημείο από το οποίο περάσαμε ήταν ελάχιστο.

Εδώ, λοιπόν, βρίσκεται το ζήτημα. Ο υποψήφιος επενδυτής που δεν φοβάται τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού περιβάλλοντος δεν βιάζεται καθώς διαπιστώνει ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια εσωτερικής υποτίμησης. Και αν μεν οι μισθοί είναι πλέον – ακόμα και για τα μέτρα του ΟΟΣΑ- επαρκώς χαμηλοί, δεν συμβαίνει το ίδιο με τις τιμές των ακινήτων και των επιχειρήσεων.

Τι περιμένει λοιπόν; Να πέσουν οι τιμές υπαρχόντων μεγάλων επιχειρήσεων στο μηδέν ή να κλείσουν. Έτσι, είτε θα αγοράσει πολύ φθηνά ένα γνωστό brand με το δίκτυο πωλήσεών του, είτε θα ανοίξει ο χώρος για να παίξει χωρίς ανταγωνισμό καταλαμβάνοντας τη θέση ολιογοπωλητή ή ακόμα και μονοπωλητή. Χώρια που όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση τόσο αυξάνεται ο αριθμός των πρόθυμων ανθρώπων να εργαστούν για λιγότερα.

Σκληρό το σενάριο αυτό, αλλά ρεαλιστικό. Έτσι σκέφτονται. Το ζήτημα είναι: μπορεί να κάνει κάτι η ελληνική πλευρά; Πολίτες, επιχειρήσεις και ηγεσία; Ναι, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης μπορεί να αναχθεί η εργασία και η επιχειρηματικότητα σε στρατηγικό στόχο. Μάλιστα στο σκοπό αυτό μπορεί να συνταχθεί ένα ευρύτατο μέτωπο που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αδύνατο να υπάρξει:

Εργαζόμενοι, άνεργοι, μικρές και μεγάλες - με εξαίρεση τις αμιγώς εξαγωγικές- επιχειρήσεις έχουν κοινό συμφέρον να σταματήσουν την εσωτερική υποτίμηση. Η κυβέρνηση μπορεί σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς να ανταμείψει ηθικά με βραβεία, αλλά και υλικά με φοροαπαλλαγές, τις επιχειρήσεις εκείνες που ανάλογα με το μέγεθος και τον κλάδο τους, έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων. Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ πρέπει να συνεχίσουν στην κατεύθυνση της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας, βλέποντας ότι στις πρωτοφανείς συνθήκες που ζούμε υπάρχει πλέον κοινό συμφέρον στήριξης τόσο της επιχείρησης όσο και του εργαζόμενου. Να εστιάσουν στη θεραπεία της ασθένειας και όχι στη χορήγηση παυσίπονων.

Τρίτο, και κυριότερο κατά την άποψη μας, οι πολίτες μπορούν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους δημιουργώντας τις δικές τους δουλειές, με μορφή ΚΟΙΝΣΕΠ παραγωγικού σκοπού, κάτι που πλέον είναι ευκολότερο μετά την ψήφιση του νέου νόμου. Μάλιστα η ίδρυση Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που θα εκπαιδεύει και θα υποστηρίζει τους πρώην ανέργους και νυν κοινωνικούς επιχειρηματίες στα πρώτα τους βήματα μπορεί να δώσει φτερά στα εγχειρήματα αυτά.

Είναι λοιπόν η εμπιστοσύνη που θα δείξουμε εμείς οι ίδιοι στην οικονομία μας, η με κάθε τρόπο εσωτερική ανατίμηση που θα φέρει τους επενδυτές και όχι το αντίστροφο. Και παρά τους περιορισμούς της ΕΕ και των μνημονίων είναι καθαρά ζήτημα πολιτικής του ελληνικού κράτους.

* Ο Κώστας Παπαπαναγιώτου είναι Μαθηματικός - M.Sc. Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

πηγή tvxs.gr

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Τι τρέχει με τον ΑΘΗΝΑ 9,84; Είναι δημοτικός ρ/σ ή τον έχει εκχωρήσει ο Καμίνης στην αντιπολίτευση;

Μαύρη προπαγάνδα με τα λεφτά των Αθηναίων;

Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Δήμου Αθηναίων δεν είναι δημοτικός ρ/σ σε δημόσια συχνότητα; 


Δεν ανήκει στους πολίτες του Δήμου ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν στις εκλογές - που ούτως ή άλλως κρίθηκαν στο νήμα; 

Επιτρέπεται και από ποια δεοντολογία ή και νόμο να ασκεί φανατική αντιπολίτευση με κομματικό λόγο και εκφωνητές ΠΑΣΟΚΝΔ από το πρωί ως το βράδυ; 

Η δεξιά "τρόικα του 9,84", ο ΔΟΛιος Ηλίας Κανέλλης, η νεοδημοκράτισσα Νόνη Καραγιάννη, η σημιτικιά (κατά δήλωσή της) Τζίνα Μοσχολιού δεν έχουν όρια στην προπαγάνδα, τις αντισυριζα ειρωνείες και κατινιές και την αναπαραγωγή όλων των θέσεων ΝΔΠΑΣΟΚ εκφωνώντας τις ως δημοσογραφικές βεβαιότητες - ούτε τα προσχήματα δεν κρατούν.

Ξανά η ερώτηση: οφείλουν να πληρώνουν οι δημότες της Αθήνας την προπαγάνδα της ΝΔ;;; 
Την κομματοκρατία του ΑΘΗΝΑ 9,84;;; 
Το γεγονός ότι ο Καμίνης βγήκε με ψήφους ΝΔΠΑΣΟΚ;
Υποχρεωτικά;


Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Αμφισβήτηση συνταγματικότητας αδειοδότησης: σύντομα θα κληθούν να καταπιούν τη σκόνη τους...Να δούμε τι θα λένε όλοι αυτοί που προεξοφλούν τις αποφάσεις του ΣτΕ, όταν εκείνο κρίνει συνταγματικό το νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες... 

Γιατί πανηγυρίζουν οι άσχετοι επειδή το θέμα συζητείται!!! 

Και ακούμε τους δημοσιοκάφρους του Σκάι και του Καμίνη να αναλύουν την "πρώτη νίκη"...

Φαντάζονται ότι η κυβέρνηση δεν ήθελε την τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ και θα προτιμούσε απλά να θεωρήσει εκείνο τις προσφυγές "μη παραδεκτές"... 

... και να μένει ανοικτό το ζήτημα αιωνίως για νέες προσφυγές και αμφισβητήσεις. Κατά του δημοσίου συμφέροντος.

Σήκωσαν πολύ σκόνη προεξοφλώντας ότι οι πιέσεις και οι εκβιασμοί τους θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα αλλά σύντομα θα πρέπει κάπως να την καταπιούν... 

Πως; Πρόβλημά τους

ΑΣ

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Δολοφονίας χαρακτήρων συνέχεια... (από το Πρώτο Θέμα φυσικά)

Ακόμη μια δημοσιογραφική αλητεία ...

protothema.gr/stelehos-tou-suriza-i-mousiki-epimelitria-pou-proselave-me-3900-euro-o-oasa/

Ο τίτλος λέει ότι συριζαία "προσελήφθη" δλδ ως υπάλληλος...

Διαβάζοντας βλέπεις ότι πρόκειται για ανάθεση έργου κοινώς παροχή υπηρεσιών άπαξ ακόμη πιο κοινώς περί μικρής εργολαβίας με δελτίο παροχής.

Ο τίτλος υπονοεί σαφώς ότι προσελήφθη με μισθό 3900 το μήνα...

Διαβάζοντας βλέπεις ότι πρόκειται για εργολαβική αμοιβή για παροχή υπηρεσιών για ορισμένο χρόνο (τρίμηνο) με αμοιβή 3900 άπαξ.

Ότι "είναι-συριζαία-και-προσελήφθη-με-υπέρογκο-μηνιαίο-μισθό-3900" είναι η είδηση-αλητεία. 

Για αυτά τα καθημερινά εγκλήματα του κομιστή και την δολοφονία χαρακτήρων που ασκεί συστηματικά, δεν υπάρχει τιμωρία;

ΑΣ


Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Στην αντιπολίτευση και τα Μέσα της έχουν απομείνει μόνο η πολιτική αλητεία και η "δολοφονία χαρακτήρων";

Η αποδόμηση του ΣΥΡΙΖΑ και του ηθικού πλεονεκτήματός του από το "Πρώτο Θέμα"


του Γιάννη Καρδαρά*

Ο ρόλος της έντυπης και της ηλεκτρονικής εφημερίδας "Πρώτο Θέμα" είναι γνωστός. Είναι η "ανώτατη  αρχή" ενός διαπλεκόμενου  συστήματος σε σύνδεση με τη Νέα Δημοκρατία και τις λοιπές "δημοκρατικές δυνάμεις" με πολλές υποδιαιρέσεις στο Διαδίκτυο, με καθημερινό στόχο την αποδόμηση του ΣΥΡΙΖΑ και του ηθικού πλεονεκτήματός του.
Ανάλογα με τη συγκυρία και τα θέματα δημοσιότητας επιλέγουν ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και, αφού ψάξουν, γράφουν για τη ζωή του και τις ασχολίες του και κυρίως τι υποστήριζε πριν από το 2015 και από εκεί αρχίζει το γνωστό τροπάριο "άλλα έλεγαν το 2014 και τώρα λένε ή πράττουν άλλα".
Παράλληλα, στην ανάρτηση προσθέτουν και μερικά θετικά για το άτομο που έχουν στοχοποιήσει για να αποκτά το δημοσίευμα ή η ανάρτηση σοβαροφάνεια ή για να τα έχουν καλά και με τον «εισαγγελέα» εάν το άτομο αποφασίσει να μπει στη διαδικασία των νόμιμων μέσων προστασίας της προσωπικότητάς του. 

Αυτό ακριβώς έγινε και με την περίπτωσή μου.
Το  έτος  2014  δημοσίευσα  στα ΜΜΕ, στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και στην «Αυγή», «Σχέδια ενδικοφανών προσφυγών» κατά του ΕΝΦΙΑ, καθώς και «οδηγίες» για κάθε  ξεχωριστή  περίπτωση  φορολογουμένου με τη δυνατότητα κατάθεσης της προσφυγής και πληρωμής του ΕΝΦΙΑ με παράλληλη δήλωση επιφύλαξης να τον αναζητήσει από το Δημόσιο  εάν  ποτέ  κριθεί  αντισυνταγματικός. 
Επίσης οι οδηγίες αναφέρονταν και σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν είχε φοροδοτική ικανότητα να καταβάλλει τον ΕΝΦΙΑ, οπότε δημοσίευσα τα έγγραφα που έπρεπε να επικαλεστεί στην προσφυγή του ή στην αίτηση αναστολής.
Τόσο το 2015 όσο και το 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ δημοσίευσα στα ΜΜΕ, στην «Αυγή», την «Εφημερίδα των Συντακτών» και την ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, που αποτέλεσε και επίσημη νομική θέση του, τα «Σχέδια προσφυγών» και τις «Οδηγίες» επικαιροποιημένα.
Όταν ο ΕΝΦΙΑ του 2016 ήταν στο απόγειο της δημοσιότητας, το αρχηγείο «Πρώτο Θέμα» έδωσε το πράσινο φως και ο δημοσιογράφος Π. Σουρέλης, ενώ γνώριζε από  το Διαδίκτυο ότι είχα ασχοληθεί με τον ΕΝΦΙΑ και το 2015 και το 2016, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το απέκρυψε τεχνηέντως και βεβαίως πρόσθεσε και το σχετικό αλάτι και πιπέρι περί «πολυθεσίτη» στο Δημόσιο για να γίνει πιο πικάντικη η ανάρτηση, που εν συνεχεία πήρε τον πολυδαίδαλο δρόμο  των  μέσων  κοινωνικής  δικτύωσης.

Να τι ανάρτησε το «Πρώτο Θέμα» στις 6.10.2016:

Έδινε συμβουλές «Πώς δεν θα πληρώσετε τον ΕΝΦΙΑ και διορίστηκε σε τρεις θέσεις».
α) Άμισθη θέση συμβούλου επί νομικών θεμάτων του υπ. Επικρατείας Αλ. Φλαμπουράρη, 
β) άμισθη θέση στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), 
αλλά δολίως παραλείπει ότι εκ του νόμου ορίζονται υποχρεωτικά εκπρόσωποι των μεγάλων Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς στο Δ.Σ. του ΤΑΧΔΙΚ.
Και ενώ, για τον φόβο των Ιουδαίων, σημειώνει ο καλός δημοσιογράφος ότι είναι άμισθες οι δύο θέσεις» στο Δημόσιο, προσθέτει πως είμαι μη εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ και «κάτι ψιλά παίρνω».
Στη συνέχεια προσθέτει και μερικά θετικά, όπως «...είχε για χρόνια ενεργή  συμμετοχή  στην  υπεράσπιση  κοινωνικών  και  πολιτικών δικαιωμάτων και ήταν 12 χρόνια   δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Πειραιά με τον Θ. Δρίτσα».

Τι έμεινε στους πολίτες απ’ όλα τα παραπάνω: Η επικεφαλίδα ότι έγραφα κατά του ΕΝΦΙΑ το 2014, μετά ξέχασα τι έγραφα και μετά ανταμείφτηκα με τον διορισμό μου σε τρεις κυβερνητικές θέσεις

Άλλωστε επανέλαβε το ίδιο παραμύθι και ο Άδωνις  Γεωργιάδης, στις 8.30 π.μ. της Κυριακής 9/10, στην εκπομπή του Γ. Αυτιά στον ΣΚΑΪ.
Βούιξε το Διαδίκτυο το σαββατοκύριακο 8-9.10.2016, μέσα σε όλους και το «Μακελειό» του αξιότιμου κ. Χίου, με τίτλο «Τους ξεβρακώνουμε» και από κάτω αναπαράγει το «Πρώτο Θέμα». 
Μετά στο «καπάκι» μου ζητείται και τηλεφωνική συνέντευξη στα «Παραπολιτικά» με τον δημοσιογράφο κ. Σαμουήλ για τις τρεις κυβερνητικές θέσεις της ανταμοιβής του ΣΥΡΙΖΑ για τον αγώνα μου κατά του ΕΝΦΙΑ του 2014.
Ευτυχώς μου δόθηκε η ευκαιρία να απαντήσω ότι και το 2015 και το 2016 είχα στείλει οδηγίες κατά του ΕΝΦΙΑ, ότι δεν λαμβάνω αντιμισθίες, καθώς και να απειλήσω με μηνύσεις το «Πρώτο Θέμα». 
Και αμέσως από το «Πρώτο Θέμα»  νέα ανάρτηση, όπου τα μαζεύει κάπως παραδεχόμενο ότι υπήρξαν οδηγίες και για το 2015-2016 για τον ΕΝΦΙΑ, «όπως είπε ο δικηγόρος στη συνέντευξή του στα ‘Παραπολιτικά’» και ψελλίζει κάτι για τις δήθεν δημόσιες θέσεις, προφανώς για να τα έχουμε καλά και με τον εισαγγελέα. 
Με πήραν φίλοι και πελάτες από τον χώρο της ΝΔ ότι είχαν λάβει μήνυμα με την ανάρτηση, όπως παίρνουν κάθε μέρα. 

Αυτή είναι η σύντομη ιστορία μου, μέσα στις τόσες άλλες άλλων πολιτών που τυχαίνει να είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. 

Να μην τους αφήνουμε. Να απαντάμε και να τους πηγαίνουμε στον εισαγγελέα. Κοινοποίησα εξώδικο στο «Πρώτο Θέμα» και στον Θέμο Αναστασιάδη ατομικά, ως εκδότη, και θα ακολουθήσουν τα νόμιμα.

* O Γιάννης Καρδαράς είναι μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

πηγή stokokkino.gr